Menu

Danh sách phân công giáo viên phản biện ĐATN kỳ hè 20183

Được đăng vào ngày 19 tháng 08 năm 2019
STT Mã số Sinh siên Họ và tên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn Giáo viên phản biện
1 20155231 Đoàn Tăng Doanh Xây dựng ứng dụng quản lý phòng và đặt phòng khách sạn online trên nền tảng Magento 2 PGS.TS. Trần Đình Khang TS.Nguyễn Bá Ngọc
2 20156245 Nguyễn Hữu Phúc Hệ thống tuyển dụng easyjobs.vn TS. Trần Việt Trung TS.Nguyễn Bá Ngọc

Chú ý:

  * Sinh viên chủ động liên hệ với Thầy(Cô) để sắp xếp lịch phản biện.

  * Thông tin cán bộ Bộ môn H3T: <Cán bộ h3T>

      

Đơn vị phối hợp