Menu

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Project1, IT4421, IT4424

Được đăng vào ngày 06 tháng 09 năm 2017

 Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn các môn đồ án:

         + Project 1 <Project1.pdf>

         + Môn IT4421 <IT4421.pdf>

         + Môn IT4424 <IT4424.pdf>

Chú ý: Lịch hẹn gặp buổi đầu tiền Project 1, IT4421 theo dõi ở links sau  <Lich hẹn Project 1_IT4421>

Đơn vị phối hợp