Menu

Danh sách phản biện, hội đồng ĐATN học kỳ 20173

Được đăng vào ngày 22 tháng 08 năm 2018

 - Danh sách phân công phản biện <ĐATN_20173_PhanBien.pdf>

 - Danh sách Hội đồng: 

                  + PGS.TS.Trần Đình Khang <Chủ tịch>

                  + TS. Đỗ Bá Lâm <Thư ký>

                  + TS. Đào Thành Chung <Ủy viên>

- Thời gian và địa điểm bảo vệ

                   + 14h Thứ hai, ngày 27/8/2018

                   + tại P.604 B1 <Văn phòng bộ môn H3T>

 

 

Liên kết website