Menu

Đăng ký Giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Được đăng vào ngày 26 tháng 08 năm 2014

Đề nghị các bạn sinh viên đăng ký giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ở link sau:

 a) Hệ cử nhân

                  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GKa6ALHGX5vXmPgP8amzj_al5qIyxGjFsu0L6trrFAo/edit?usp=sharing 

 b) Hệ kỹ sư

                 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mN_bNGT3LTa3lMmN3RcCiA25ftlM0eyvb-b65aYZ_As/edit?usp=sharing

Hạn đăng ký là 15h thứ sáu ngày 29/8/2014.

Đơn vị phối hợp