Menu

Công ty Simba Tech tuyển tập trình viên

Được đăng vào ngày 06 tháng 03 năm 2019

 Công ty Simba Tech tuyển lập trình viên như sau:

                    a) Lập trình viên Java <LapTrinhVienJava.doc>

                    b) Lập trình viên .Net<LapTrinhVienDotNet.doc>

Đơn vị phối hợp