Thu thập thông tin email học phần IT4421 học kỳ 20202

Tác giả: Super Admin

Phân công hướng dẫn giáo viên học phần môn học IT4421 đã có trên trang qldt.hust.edu.vn.

Để hỗ trợ Bộ môn tạo thư mục làm việc môn học IT4421 học kỳ 20202, đề nghị các em cập nhật email cá nhân vào link sau: <ThuThap_Email_IT4421_20202>

Thời hạn cập nhật email IT4421 học kỳ 20202 : 17h Thứ 2 ngày 02/3/2021