Thu thập email sinh viên cho môn học IT4434 học kỳ 20192

Tác giả: Super Admin

Để hỗ trợ Bộ môn tạo thư mục làm việc môn học IT4434, đề nghị các em cập nhật email cá nhân vào link sau: <ThuThap_Email_IT4434>

Thời hạn cập nhật email IT4434 : 17h Thứ Năm ngày 5/3/2020