Thông tin hội động bảo vệ IT4434_20192

Tác giả: Super Admin

Thông tin về danh sách hội đồng, thời gian và địa điểm bảo vệ IT4434_20192 như sau:

Thành viên Danh sách sinh viên Thời gian & Địa điểm
HĐ1

+ TS. Vũ Tuyết Trinh (Chủ tịch)

+ TS. Đỗ Bá Lâm (Thư ký)

+ TS. Nguyễn Bá Ngọc

                 

Bắt đầu từ 9:00,

Sáng thứ 5( 16/7/2020)

tại P. D9-103

HĐ2

+ TS. Nguyễn Nhật Quang (Chủ tịch)

+ TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Thư ký)

+ TS. Nguyễn Thị Oanh 

               

Bắt đầu từ 8:00,

Sáng thứ 5( 16/7/2020)

tại P. D5-20

Chú ý: Mỗi nhóm chuẩn bị, trình bày trong khoảng 15-20 phút.