Thông báo về kế hoạch thu quyển và bảo vệ ĐATN  20191

Tác giả: Super Admin

Đối tượng: Sinh viên các chương trình: CNCN, CNKT, VN, KS Tài năng, CLC, ICT

Thời gian: 13h30-16h30 Chiều THỨ 6 (27/12/2019)

Nội dung nộp: (Cập nhật sau)

Dự kiến thời gian:

  + Phản biện: trong tuần 19, 20,  từ 30/12/2019 - 10/01/2020 

  + Bảo vệ: trong tuần 21, từ 13/01/2020 - 18/01/2020