Thông báo về đăng ký học tập học kỳ 2019-2 đối với sinh viên K63

Tác giả: Super Admin

Để cân đối khối lượng giảng dạy và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thực hành, trong học kỳ 2019-2 sắp tới, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông mở lớp sớm cho các học phần: IT3080 Mạng máy tính và IT3090 Cơ sở dữ liệu cho khoảng 240 sinh viên cho mỗi học phần. Các học phần này sẽ được tiếp tục mở trong học kỳ 2020-1 (theo kế hoạch học tập chuẩn cho sinh viên K63).

Sinh viên K63 có thể lựa chọn đăng ký học trước một trong hai học phần nói trên, cùng với các học phần khác trong kế hoạch học tập chuẩn kỳ 4. Viện khuyến cáo sinh viên không đăng ký học trước cả hai học phần do số tín chỉ học trước là 6 sẽ có thể dẫn tới việc quá tải khối lượng học tập cũng như có khả năng không đăng ký đủ số tín chỉ học tập trong kỳ 5(2020-1).

Dưới đây là thông tin về các lớp mở (mã lớp, mã học phần, tên môn):

   * 115626 IT3080  Mạng máy tính

   * 115637 IT3080  Mạng máy tính

   * 115610 IT3090  Cơ sở dữ liệu

   * 115638 IT3090  Cơ sở dữ liệu

Sinh viên không đăng ký được do lớp đầy không làm đơn yêu cầu đăng ký vào lớp vì học phần sẽ được mở tiếp vào học kỳ 2020-1 theo đúng kế hoạch.