Thông báo thu quyển ĐATN học kỳ 20201

Tác giả: Super Admin
Bộ môn HTTT xin thông báo về kế hoạch thu quyển ĐATN học kỳ 20201 như sau:
      + Đối tượng: Sinh viên thuộc các chương trình đào tạo: KS, CNCN, CNKT, VN, KS Tài năng, CLC, ICT do giáo viên Bộ môn H3T hướng dẫn.
      + Thời gian: 8h30 đến 11h30 THỨ SÁU (08/01/2021)
      + Địa điểm: Phòng 604 B1
      + Người thu: Cô Phạm Thị Phương Giang
Về qui cách trình bày quyển ĐATN:
  • Sinh viên sử dụng mẫu đồ án tốt nghiệp trên trang web của trường tại https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523
  • Các quyển ĐATN kỳ 20201 nộp về bộ môn HTTT sử dụng bìa màu xanh lá cây.
  • Sinh viên nộp 2 quyển có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn cho Bộ môn.
  • Trước khi nộp bản in cho bộ môn, sinh viên cần nộp bản điện tử trên hệ thống quản lý đào tạo (https://qldt.hust.edu.vn). Khi đó hệ thống sẽ gửi email kết quả kiểm tra trùng lặp tài liệu. Sinh viên cần in ra trang đầu của file tổng hợp kết quả trùng lặp, đính kèm vào trang cuối của quyển báo cáo.
Các thông tin khác về kế hoạch bảo vệ ĐATN, sinh viên xem trên trang web của Viện tại: https://soict.hust.edu.vn/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-ve-ke-hoach-thu-quyen-va-bao-ve-datn-doi-voi-sv-sie-chinh-quy-elitech-ky-2020-1.html