Thông báo thu quyển ĐATN 20193

Tác giả: Super Admin

Bộ môn HTTT xin thông báo về kế hoạch thu quyển ĐATN học kỳ 20193 như sau:

      + Đối tượng: Sinh viên do giáo viên bộ môn HTTT hướng dẫn bảo vệ kỳ hè 20193 

      + Thời gian: 9h đến 11h THỨ NĂM (27/08/2020)

      + Địa điểm: Phòng 604 B1

      + Người thu: Thầy Ngô Văn Linh

Về qui cách trình bày quyển ĐATN:

  • Sinh viên sử dụng mẫu đồ án tốt nghiệp trên trang web của trường tại https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523
  • Các quyển ĐATN kỳ 20193 nộp về bộ môn HTTT sử dụng bìa màu xanh da trời (blue).
  • Sinh viên nộp 2 quyển có chữ ký của Giáo viên hướng dẫn cho Bộ môn.
  • Trước khi nộp bản in cho bộ môn, sinh viên cần nộp bản điện tử trên hệ thống quản lý đào tạo. Khi đó hệ thống sẽ gửi email kết quả kiểm tra trùng lặp tài liệu. Sinh viên cần in ra trang đầu của file tổng hợp kết quả trùng lặp, đính kèm vào trang cuối của quyển báo cáo. (Hạn nộp bản điện tử : 25/8/2020 đến 30/8/2020)