Thông báo mẫu đồ án tốt nghiệp học kỳ 20191

Tác giả: Super Admin

Sinh viên bắt buộc theo mẫu ĐATN dạng word của trường như sau:

https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523