Thông báo lịch hẹn gặp buổi đầu các môn đồ án học kỳ 20201

Tác giả: Super Admin

Hiện nay đã có phân công hướng dẫn các môn đồ án thuộc bộ môn HTT học kỳ 20201, các em theo dõi tại: https://qldt.hust.edu.vn/

Lịch hẹn gặp buổi đầu tiên theo dõi ở link sau <Lịch hẹn gặp>