Thông báo đăng ký nguyên vọng project 2 học kỳ 20192

Tác giả: Super Admin

Bộ môn Hệ thống thông tin tiến hành thu thập nguyện vọng của sinh viên thực hiện Project 2  học kỳ 20192 các hệ CNCN, CNKT, KSCQ

Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng bằng cách đăng nhập vào link sau: https://qldt.hust.edu.vn/

Hạn đăng ký nguyện vọng: 30/1/2020