Thời gian & Địa điểm buổi giới thiệu môn học IT4434 học kỳ 20192

Tác giả: Super Admin

Thời gian: Bắt đầu từ 13:00  thứ 6 ngày 06/03/2020

  Địa điểm: B1-803 

  Mục đích: Giới thiệu tổ chức và quy trình thực hiện học phần Các công nghệ xây dựng HTTT