Seminar và báo cáo tiểu luận tổng quan cho NCS bộ môn ngày 27 tháng 12 năm 2019 (cập nhật thời gian và thứ tự trình bày)

Tác giả: Super Admin

Buổi seminar dành cho  NCS 6 tháng cuối năm và báo cáo tiểu luận tổng quan năm 2019,  bộ môn sẽ tổ chức cho NCS báo cáo bắt đầu từ 8h sáng thứ 6 ngày 27 tháng 12 tại 803 nhà B1. Danh sách NCS và thứ tự báo cáo như sau:

Sáng (địa điểm 803 B1):

  1.  08h00-8h45: Cù Kim Long: NCS khóa 2018/2: Nghiên cứu một số kỹ thuật  thông minh cho các bài toán phân tích dữ liệu trong chính phủ điện tử. GVHD: PGS. TS. Phạm Văn Hải, PGS. TS. Hà Quốc Trung. 
  2. 08h45-9h30: Eloanyi Samson Amechi: NCS khóa 2018/2: Kỹ thuật học sâu cho các hệ trợ giúp quyết định. GVHD: PGS. TS. Phạm Văn Hải. 

Chiều (địa điểm 603 B1):

  1.  13h00-13h45: Lưu Minh Tuấn: NCS 2017/1: Nghiên cứu, phát triển một số giải pháp tự động tóm tắt đa văn bản kiểu tóm lược. GVHD: PGS.TS Lê Thanh Hương
  2.  13h45-14h30: Võ Đức Quang: NCS khóa 2019/1: Các phương pháp xử lý thông tin mờ dựa trên đại số gia tử và ứng dụng khuyến nghị cộng tác đồng tác giả. GVHD: PGS. TS. Trần Đình Khang

Tất cả NCS các khóa 2017, 2018/1, 2018/2, và khóa 2019/1 nộp 01 bản báo cáo 6 tháng cuối năm. NCS khóa 2018/2 (Long,  Samson) nộp kèm thêm báo cáo tiểu luận tổng quan. Các NCS báo cáo tiểu luận tổng quan đồng thời với báo cáo 6 tháng trong 1 bài trình bày. 

Kính mời các Thầy(Cô), các NCS, học viên ThS và các em SV quan tâm tới tham dự và góp ý cho NCS và tập thể hướng dẫn.