Phân công hướng dẫn và Thu thập email sinh viên cho môn học IT4421 học kỳ 20201

Tác giả: Super Admin

Danh sách phân công hướng dẫn IT4421 học kỳ 20201 như sau: <PhanCong_HD_IT4421_20201.pdf>

Để hỗ trợ Bộ môn tạo thư mục làm việc môn học IT4421 học kỳ 20201, đề nghị các em cập nhật email cá nhân vào link sau: <ThuThap_Email_IT4421_20201>

Thời hạn cập nhật email IT4421 học kỳ 20201 : 17h Chủ nhật ngày 27/9/2020