Phân công hướng dẫn các môn đồ án học kỳ 20192

Tác giả: Super Admin

Danh sách phân công các môn đồ án học kỳ 20192 như sau:

a) Hệ KSCLC

  + Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT <KSCLC_IT4434.pdf>

  + Đồ án lập trình <KSCLC_Doanlaptrinh.pdf>

  + Đồ án tin học- thiết kế phần mềm <DATN_Thietkephanmem.pdf>

  + Đồ án tốt nghiệp <DATN_KSCLC.pdf>

b) Hệ KSTN

  + Project 2 <KSTN_Project2.pdf>

  + Đồ án tốt nghiệp <DATN_KSTN.pdf>

c) Việt Nhật

  + Nghiên cứu tốt nghiệp 1 <VN_GR1.pdf>

  + Nghiên cứu tốt nghiệp 3 <VN_GR3.pdf>

  + Đồ án tốt nghiệp <DATN_VN.pdf>

d) Chương trình tiên tiến

  + Graduation Research 1 <CTTT_GR1.pdf>

  + Graduation Research 3 <CTTT_GR3.pdf>

  + Đồ án tốt nghiệp <DATN_CTTT.pdf>

e) SIE

  + Project 1 <SIE_Project1.pdf>

  + Project 2  <SIE_Project2.pdf>

  + Đồ án tốt nghiệp <DATN_SIE.pdf>

f) Kỹ sư chính quy

  + Project 2<KSCQ_Project2.pdf>

  + Đồ án tốt nghiệp <DATN_KSCQ.pdf>

g) Cử nhân: CNKT, CNCN

  + Project 2 <CNCN_CNKT_Project2.pdf>

  + Đồ án tốt nghiệp <DATN_CNCN_CNKT.pdf>

Chú ý: Sinh viên liên hệ giáo viên hướng dẫn qua email, thông tin tham khảo qua link sau

     Nếu giáo viên nào chưa có thông tin ở link trên, sinh viên email theo cú pháp:  @soict.hust.edu.vn

                                                              Ví dụ: Họ tên giáo viên: Phạm Thị Phương Giang

                                                                           Email: giangptp@soict.hust.edu.vn