Link nộp bài thực hành Cơ sở dữ liệu

Tác giả: Super Admin

Nội dung nộp:

      + Bài 2, 3 thực hành cơ sở dữ liệu;

Cách thức nộp:

      + Mỗi sinh viên 1 file (gộp câu trả lời bài 2 và bài 3 vào một file)

      + Tên file :<Mã số SV> _<Họ và tên>.sql (Ví dụ: 201122_NguyenVanA.sql)

Link nộp file bài tập: Các bạn sinh viên nộp vào thư mục lớp mình 

      + CS_CQ1_Sáng thứ 4_Tuần 5,9,14

      + CS_CQ2_Sáng thứ 4_Tuần 6,11,15

      + CS_CQ3_Chiều thứ 4_Tuần 5,9,14

      + CS_CQ4_Chiều thứ 4_Tuần 6,11,15

      + CS_CQ9_Chiều thứ 6_Tuần 5,9,14

      + CS_CQ10_Chiều thứ 6_Tuần 6,11,15

      + CS_CQ11_Chiều thứ 6_Tuần 7,12,16

      + CS_Bổ sung_Sáng thứ 7_Tuần 7,9,11