Kế hoạch chuẩn bị cho buổi bảo vệ ĐATN học kỳ 20191

Tác giả: Super Admin

*  Các hội đồng CỬ ĐẠI DIỆN chủ động qua Văn phòng Viện - 504 nhà B1 để mượn khăn trải bàn vào chiều nay (thứ 6 ngày 10/1/2020).

*  Các hội đồng CỬ ĐẠI DIỆN chủ động liện hệ với Cô Giang (sdt: 0988181512) để lấy quyển cho hội đồng.