Danh sách phân công phản biện và thông tin bảo vệ ĐATN học kỳ 20193

Tác giả: Super Admin

a) Danh sách phân công phản biện như sau: <DS_PhanCongPhanBien_DATN_20193.pdf>

b) Thông tin hội đồng

Hội đồng Thành viên Thời gian & địa điểm
HĐ1

ThS. Đỗ Tuấn Anh (Chủ tịch) (Bộ môn Khoa học máy tính)

ThS. Ngô Văn Linh (Thư ký) (Bộ môn Hệ thống thông tin)

TS. Trần Nhật Hoá (Uỷ viên) (Bộ môn Công nghệ phần mềm)

 

Bắt đầu từ 7h30 Sáng ngày 04/09/2020 tại P.803 - B1

 

Chú ý: Mỗi hội đồng cử 2 bạn liên lạc với 3 bộ môn để lấy quyển trước hôm bảo vệ và gửi lại Bộ môn sau bảo vệ. Bộ môn HTTT liên hệ Cô Giang (sdt: 0988181512).