Danh sách phân công phản biện và thông tin bảo vệ ĐATN học kỳ 20192

Tác giả: Super Admin

a) Danh sách phân công phản biện và như sau:

    + Hệ kỹ sư <DS_PhanBien_KySu_20192>

    + Hệ cử nhân <DS_PhanBien_CN_20192>

    + Hệ Việt Nhật <DS_PhanBien_VN_20191>   

b) Thông tin hội đồng

 Hệ Hội đồng Thành viên Thời gian & địa điểm
Kỹ sư  HĐ1

TS. Nguyễn Bình Minh (Chủ tịch)

TS. Trần Việt Trung (Thư ký)

TS. Nguyễn Thị Oanh (Uỷ viên)

Sáng 09/07/2020.

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D6-103

HĐ2

PGS.TS. Thân Quang Khoát (Chủ tịch)

TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Thư ký)

ThS. Nguyễn Hồng Phương (Uỷ viên)

Sáng 09/07/2020

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D6-104

HĐ3

TS. Vũ Tuyết Trinh (Chủ tịch)

ThS. Ngô Văn Linh (Thư ký)

TS. Nguyễn Hữu Đức (Uỷ viên)

Sáng 09/07/2020

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D6-105

HĐ4

PGS.TS. Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

TS. Đào Thành Trung (Thư ký)

TS. Nguyễn Bá Ngọc (Uỷ viên)

Sáng 09/07/2020

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D6-106

CNCN HĐ5

PGS.TS. Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

TS. Đỗ Bá Lâm (Thư ký)

TS. Nguyễn Hồng Phương (Uỷ viên)

Sáng 13/07/2020

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D9-403

HĐ6

PGS.TS. Thân Quang Khoát (Chủ tịch)

TS. Nguyễn Thị Oanh (Thư ký)

TS. Nguyễn Nhật Quang (Uỷ viên)

Sáng 13/07/2020

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D9-404

HĐ7

TS. Nguyễn Bình Minh (Chủ tịch)

TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Thư ký)

PGS.TS. Phạm Văn Hải (Uỷ viên)

Sáng 13/07/2020

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D9-405

Việt Nhật HĐ8

PGS.TS. Phạm Văn Hải (Chủ tịch)

TS. Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

TS. Trần Việt Trung (Uỷ viên)

Sáng 14/07/2020

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D9-405

HĐ9

PGS.TS. Trần Đình Khang (Chủ tịch)

TS. Đỗ Bá Lâm (Thư ký)

TS. Ngô Văn Linh (Uỷ viên)

Sáng 14/07/2020

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D9-406

HĐ10

TS. Nguyễn Nhật Quang (Chủ tịch)

TS. Đào Thành Chung (Thư ký)

TS. Nguyễn Hữu Đức (Uỷ viên)

Sáng 14/07/2020

Thời gian bắt đầu 7:30

Địa điểm: D9-407

Chú ý: Mỗi hội đồng cử 2 bạn liên lạc với Cô Giang (sdt: 0988181512) để lấy quyển ở Bộ môn trước hôm bảo vệ và gửi lại Bộ môn sau bảo vệ.