Danh sách hội đồng và thời gian bảo vệ ĐATN học kỳ 20202

Tác giả: Super Admin

Bộ môn Hệ thống Thông tin thông báo danh sách hội đồng bảo vệ ĐATN chính quy (KS, CNKT, CNCN) và Việt Nhật kì 20202 như sau:

Hội đồng Thành viên Danh sách phản biện Thời gian & địa điểm
HĐ1 - Chính quy

TS. Vũ Tuyết Trinh (Chủ tịch)
TS. Đỗ Bá Lâm (Thư ký)
TS. Bùi Thị Thanh Xuân (Uỷ viên - email: thanhxuan1581@gmail.com)

Chính quy - 1

Ngày bảo vệ 6/7
Online trên M. Teams

Thời gian bắt đầu: 7h30

Team code: i3659gf

Link buổi bảo vệ

HĐ2 - Chính quy

PGS. TS. Nguyễn Bình Minh (Chủ tịch)
TS. GVC. Nguyễn Hữu Đức (Thư ký)
PGS. TS. Phạm Văn Hải (Uỷ viên)

Chính quy - 2

Ngày bảo vệ 6/7

Online trên M. Teams

Thời gian bắt đầu: 8h00

Team code: quburcz

Link buổi bảo vệ

HĐ3 - Chính quy

PGS. TS. Lê Thanh Hương (Chủ tịch)
TS. Trần Việt Trung (Thư ký)
TS. Đào Thành Chung (Uỷ viên)

Chính quy - 3

Ngày bảo vệ 6/7

Online trên M. Teams

Thời gian bắt đầu: 8h00

Team code: tsgqw50

Link buổi bảo vệ

HĐ4 - Chính quy (cập nhật)

PGS. TS. Thân Quang Khoát (Chủ tịch)
ThS. GVC. Nguyễn Hồng Phương (Thư ký)

ThS. Lưu Minh Tuấn (Ủy viên)

Chính quy - 4

Ngày bảo vệ 6/7

Online trên M. Teams

Thời gian bắt đầu: 8h00

Team code: z8ghd3s

Link buổi bảo vệ

HĐ5 - Chính quy

TS. Nguyễn Nhật Quang (Chủ tịch)
TS. Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)
ThS. Ngô Văn Linh (Uỷ viên)

Chính quy - 5

Ngày bảo vệ 6/7

Online trên M. Teams

Thời gian bắt đầu: 7h00

Team code: 9tcoyfl

Link buổi bảo vệ

HĐ1-Việt Nhật (cập nhật)

TS. GVC. Nguyễn Hữu Đức (Chủ tịch)

TS. Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

PGS. TS. Phạm Văn Hải (Ủy viên)

 

Việt Nhật -1

 

Ngày bảo vệ: 7/7

Online trên M. Teams

Thời gian bắt đầu: 7h30

Team code: t3l9tdk

Link buổi bảo vệ

HĐ2 - Việt Nhật

PGS.TS. Trần Đình Khang (Chủ tịch)

TS. Trần Việt Trung (Thư ký)

ThS. Hà Thị Thanh (Uỷ viên - email: htthanh@ictu.edu.vn)

Việt Nhật -2

Ngày bảo vệ 7/7

Online trên M. Teams

Thời gian bắt đầu: 8h00

Team code: y0d8o1g

Link buổi bảo vệ