Chuyển đổi website Bộ môn Hệ thống thông tin sang phiên bản mới (thử nghiệm)

Tác giả: Super Admin

Sau một khoảng thời gian hoạt động, phiên bản website cũ đã không còn phù hợp với nhu cầu cung cấp thông tin cho Sinh viên, giảng viên hiện tại. Từ ngày 21 tháng 10 năm 2019, Bộ môn Hệ thống thông tin chuyển sang dùng phiên bản website mới (vẫn ở địa chỉ http://is.hust.edu.vn/). Tuy nhiên trong quá trình thử nghiệm, dữ liệu chưa được chuyển toàn bộ sang phiên bản mới này nên các bạn sinh viên, giảng viên có thể truy cập vào website cũ theo địa chỉ (http://202.191.56.75). 

Đối với sinh viên Đồ án các công nghệ xây dựng Hệ thống thông tin: thông tin về các quy trình và kế hoạch thực hiện được cung cấp tại đây: http://202.191.56.75//tin-tuc/do-an-cac-cong-nghe-xay-dung-httt-55.html

Nếu các bạn sinh viên có yêu cầu khác, xin liên hệ Cán bộ kĩ thuật: ThS. Phạm Phương Giang qua email để được giải đáp.