Cập nhật thời gian & địa điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kỳ 20191

Tác giả: Super Admin

Danh sách hội đồng và phân công phản biện đồ án tốt nghiệp học kỳ 20191 

a) Hệ kỹ sư:

       + Hội đồng 1 <HD1_KS.pdf> , Bắt đầu từ 8h SÁNG THỨ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2019,  tại D4-304

       + Hội đồng 2 <HD2_KS.pdf>  Bắt đầu từ 8h SÁNG THỨ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2019,  tại D4-305

       + Hội đồng 3 <HD3_KS.pdf>  Bắt đầu từ 8h SÁNG THỨ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2019,  tại D4-306

       + Hội đồng 4 <HD4_KS.pdf>  Bắt đầu từ 7h SÁNG THỨ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2019,  tại D4-307

b) Hệ cử nhân

       + Hội đồng 1 <HD1_CN.pdf>  Bắt đầu từ 8h30 SÁNG THỨ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2019,  tại D4-308

       + Hội đồng 1 <HD2_CN.pdf>  Bắt đầu từ 8h30 SÁNG THỨ 2 ngày 13 tháng 1 năm 2019,  tại D4-309

 

Chú ý:  Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên để sắp xếp lịch phản biện, thông tin cán bộ Bộ môn HTTT theo dõi link sau <Can_bo_co_huu>