Cập nhật địa điểm hội đồng bảo vệ IT4421 học kỳ 20191

Tác giả: Super Admin

Thông tin về hội đồng, thời gian và địa điểm IT4421 học kỳ ở file sau:

      + Danh sách phân công hội đồng, số nhóm <Danh sách_nhom_hoi dong>

      + Danh sách phân công hội đồng, địa điểm bảo vệ <Hoidong_Diadiem_IT4421>

      + Thời gian bảo vệ: Tất cả các hội đồng bắt đầu từ 8:00 thứ 6 ngày 17/1/2020

      + Các nhóm chú ý thứ tự bảo vệ của nhóm mình.