Menu

Cập nhật thông tin email các nhóm môn Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Được đăng vào ngày 13 tháng 09 năm 2016

  Để tạo thư mục upload tài liệu cho từng nhóm, đề nghị các bạn sinh viên cập nhật địa chỉ email vào link sau:    

                <Cập nhật thông tin Email sinh viên _ môn IT4421&IT4424>

   Hạn cập nhật thông tin email trước 19h ngày 17/09/2016.

  

Chú ý:

  1. Buổi thông tin hướng dẫn tổ chức thực hiện đồ án sẽ được bộ môn tổ chức vào: 8:00 sáng thứ 7 (17/9/2016), tại D6 -107

 2. Dealine tải (upload) đề xuất đề tài lên hệ thống quản lý là 25/09/2016 (Xem chi tiết tại link sau <Đồ án các Công nghệ xây dưng HTTT>).

 

 

 

 

 

 

Đơn vị phối hợp