Menu

Cập nhật thời gian, địa điểm bảo vệ hội đồng ĐATN học kỳ 20172

Được đăng vào ngày 15 tháng 06 năm 2018

 Danh sách phân công hội đồng và phản biện đồ án tốt nghiệp học kỳ 20172

 Thời gian bảo vệ: 

        + Hệ kỹ sư: Sáng 12/6/2018

        + Hệ Cử nhân: Chiều 12/6/2018

        + Hệ Việt Nhật: Sáng 19/6/2018
 
Chú ý: Thời gian bắt đầu và địa điểm sẽ được cập nhật trên website Bộ Môn 
 
a) Hệ Kỹ sữ

  

               Thành viên Hội đồng        

Danh sách

phân công

phản biện

Thời gian 

& Địa điểm

Bảo vệ

  1
1.PGS. TS. Lê Thanh Hương Chủ tịch
2.Th.S. Nguyễn Hồng Phương Thư kí
3.TS. Nguyễn Nhật Quang Ủy viên
4.TS. Nguyễn Bình Minh Ủy viên
5.TS. Nguyễn Bá Ngọc Ủy viên
<KS_HĐ1>

         

      Bắt đầu từ 8h 

    Sáng 12/6/2018

    Tại. P403- Nhà D5
 
  2
1. PGS. TS Phạm Văn Hải Chủ tịch
2. Th.S. Ngô Văn Linh Thư kí
3. TS. Nguyễn Kiêm Hiếu Ủy viên
4. TS. Vũ Tuyết Trinh Ủy viên
5. TS. Đỗ Bá Lâm Ủy viên
<KS_HĐ2>       Bắt đầu từ 8h 

    Sáng 12/6/2018

    Tại. P404- Nhà D5

  3
1. PGS. TS Trần Đình Khang Chủ tịch
2. TS. Đào Thành Chung  Thư kí
3. TS. Nguyễn Thị Oanh Ủy viên
4. TS. Nguyễn Hữu Đức  Ủy viên
5. TS. Thân Quang Khoát Ủy viên
 <KS_HĐ3>

    Bắt đầu từ 8h 
    Sáng 12/6/2018

     Tại. P405- Nhà D5

 2. Hệ Cử nhân

 

               Thành viên Hội đồng        

 Danh sách

phân công

phản biện

    Thời gian 

& Địa điểm     

Bảo vệ

  1
1. PGS. TS. Lê Thanh Hương Chủ tịch
2. TS. Đào Thành Chung Thư kí
3. Th.S. Nguyễn Hồng Phương Ủy viên
<CN_HĐ1>

 

  Bắt đầu từ 14h

 Chiều 12/6/2018

 Tại. P403- Nhà D5

  2
1. TS. Vũ Tuyết Trinh  Chủ tịch
2. TS. Nguyễn Kiêm Hiếu Thư kí
3. TS. Đỗ Bá Lâm Ủy viên
<CN_HĐ2>

Bắt đầu từ 14h

 Chiều 12/6/2018

Tại. P404- Nhà D5

  3

 

1. TS. Nguyễn Bình Minh Chủ tịch
2. ThS. Ngô Văn Linh Thư kí
3. TS. Nguyễn Bá Ngọc Ủy viên

 

 <CN_HĐ3>

 Bắt đầu từ 14h

 Chiều 12/6/2018

 Tại. P405- Nhà D5

 3. Hệ Việt Nhật

 

 HĐ              Thành viên Hội đồng        

Danh sách

phân công

phản biện

           Thời gian 

& Địa điểm

Bảo vệ     

  1
1. PGS. TS. Lê Thanh Hương Chủ tịch
2. TS. Nguyễn Kiêm Hiếu Thư kí
3. TS. Nguyễn Nhật Quang Ủy viên
4. TS. Nguyễn Bình Minh Ủy viên
5. Th.S. Bùi Thị Thanh Xuân Ủy viên
<VN_HĐ1>


 Bắt đầu từ 7h30
Sáng 19/6/2018

Tại D9-502 

  2
1. TS. Vũ Tuyết Trinh Chủ tịch
2. Th.S Ngô Văn Linh Thư kí
3. TS. Nguyễn Thị Oanh Ủy viên
4. TS. Trần Việt Trung Ủy viên
5. TS. Nguyễn Hữu Đức Ủy viên
<VN_HĐ2>

Bắt đầu từ 7h30
Sáng 19/6/2018

Tại D9-503

  3
1.PGS. TS. Phạm Văn Hải Chủ tịch
2.TS. Đào Thành Chung Thư kí
3.TS. Thân Quang Khoát Ủy viên
4.TS. Nguyễn Bá Ngọc Ủy viên
5.Th.S. Nguyễn Hồng Phương Ủy viên

 
 <VN_HĐ3> Bắt đầu từ 7h30
Sáng 19/6/2018
Tại D9-504

 

Chú ý:

1. Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên phản biện 

2. Lịch hen gặp Giáo viên phản biện theo dõi ở link sau<Lịch hẹn phản biện>

3. Thông tin về cán bộ Bộ môn Hệ thống thông tin theo dõi link sau <Cán bộ HTTT>

4. Thông tin và địa điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp Hệ kỹ sư, cử nhân, Việt nhật theo dõi trên website Bộ môn HTTT

Liên kết website