Menu

Cập nhật thời gian, địa điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kỳ 20161

Được đăng vào ngày 25 tháng 12 năm 2016

 Cập nhật thời gian, địa điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp hệ kỹ sư, cử nhân học kỳ 20161 :

            a) Hệ kỹ sư:

                        - Cập nhật  địa điểm Hội đồng 1 <HĐ1_KS_1.pdf

                        - Cập nhật địa điểm Hội đồng 2 <HĐ2_KS_1.pdf>

           b) Hệ cử nhân : Cập nhật địa điểm <HĐ_CN.pdf>

              

Đơn vị phối hợp