Menu

Cập nhật thời gian & địa điểm bảo vệ hội đồng ĐATN học kỳ 20171

Được đăng vào ngày 29 tháng 12 năm 2017

 Danh sách phân công hội đồng, phản biện đồ án tốt nghiệp học kỳ 20171 như sau:

a)Hệ kỹ sư 

Thời gian & Địa điểm

Danh sách hội đồng

Phân công phản biện

 

 

HĐ1

   13h30 Chiều thứ 2

(8/1/2018)  

 tại T-401

 PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Anh  (Chủ tịch)

 TS. Trần Việt Trung (Thư ký)

 TS. Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên)

 TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Ủy viên)

 TS. Vũ Tuyết Trinh (Ủy viên)

 

 

   <KySu_PB_HD1.pdf>

 

 

HĐ2

    13h30    Chiều thứ 2

(8/1/2018) 

  tại T-402

 PGS.TS.Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

 TS. Ngô Văn Linh (Thư ký)

 TS. Phạm Văn Hải (Ủy viên)

 TS. Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

 TS. Nguyễn Bá Ngọc (Ủy viên)

 

 

   <KySu_PB_HD2.pdf>

 b) Hệ cử nhân

Thời gian & Địa điểm

Danh sách hội đồng

Phân công phản biện

 

 

 HĐ1

   13h30    Chiều thứ 2

(8/1/2018)  

 tại T-410

 PGS.TS. Trần Đình Khang  (Chủ tịch)

 TS. Đỗ Bá Lâm (Thư ký)

 TS. Nguyễn Thị Oanh (Ủy viên)

 

   <CuNhan_PB_HD1.pdf>

 

HĐ2

   13h30    Chiều thứ 2

(8/1/2018)  

 tại T-411

 TS. Nguyễn Nhật Quang (Chủ tịch)

 TS. Nguyễn Hồng Phương (Thư ký)

 TS. Thân Quang Khoát (Ủy viên)

 

   <CuNhan_PB_HD2.pdf>

Chú ý:

   -  Sinh viên chủ động liên lạc với giáo viên phản biện để sắp xếp lịch làm việc.

   -  Danh sách thông tin cán bộ bộ môn HTTT <Ở đây>

   - Theo dõi lịch phản biện được cập nhật ở link sau <Lịch phan bien>

 

Liên kết website