Menu

Cập nhật phân công hướng dẫn Project 1, 3 Hệ Kỹ sư tài năng

Được đăng vào ngày 04 tháng 09 năm 2015

Danh sách phân công hướng dẫn Project 1, Project 2 Hệ kỹ sư tài năng như sau:

                     + <20150828_20151_H3T_Project1_KSTN.pdf>

                     + <20150828_20151_H3T_Project3_KSTN.pdf>

Chú ý: Các em sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên để có lịch làm việc củ thể.

  Thông tin về Giáo viên tham khảo ở link sau: http://is.hust.edu.vn/index.php/nhan-su/can-bo-co-huu

Đơn vị phối hợp