Menu

Cập nhật lịch hẹn gặp GVHD môn Đồ án các công nghệ xây dựng HTTT

Được đăng vào ngày 25 tháng 08 năm 2014

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn các công nghệ xây dựng HTTT và lịch hẹn gặp của Giáo viên liên tục được cập nhật ở file đính kèm <20141_danhsachIT4421_1.pdf>. Đề nghị Sinh viên theo dõi lịch hẹn để làm việc đúng lịch.

Chú ý: Để tạo thư mục upload tài liệu cho từng nhóm, đề nghị các bạn sinh viên cập nhật địa chỉ email vào link sau: 

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OcMFxUq7l7s-CVplOrnSLCf5s--aetaYBDBEqlWFOP4/edit?usp=sharing 

Hạn cập nhật thông tin email trước 17h ngày 29/08/2014.

Đơn vị phối hợp