Menu

Cập nhật địa điểm bảo vệ hội đồng ĐATN KS, VN, CN học kỳ 20182

Được đăng vào ngày 05 tháng 06 năm 2019

 Danh sách phân công hội đồng, phản biện các hệ KS, VN, CN học kỳ 20182 :

 a)      Hệ kỹ sư

Hội đồng

Thành viên hội đồng

Phân công phản biện

Thời gian& Địa điểm

 

 

HĐ1

Thân Quang Khoát

Chủ tịch

Nguyễn Kiêm Hiếu

Thư ký

Nguyễn Hữu Đức

Ủy viên

Nguyễn Hồng Phương

Ủy viên

Trần Việt Trung

Ủy viên

 

 

     HD1_KS

 

12/06/2019

D6-104

Bắt đầu từ 8:00h

 

 

HĐ2

Trần Đình Khang

Chủ tịch

Nguyễn Bá Ngọc

Thư ký

Lê Thanh Hương

Ủy viên

Phạm Văn Hải

Ủy viên

Nguyễn Nhật Quang

Ủy viên

 

 

HD2_KS

 

 

12/06/2019

D6-105

Bắt đầu từ 8:00h

 

 

HĐ3

Nguyễn Bình Minh

Chủ tịch

Ngô Văn Linh

Thư ký

Đỗ Bá Lâm

Ủy viên

Nguyễn Thị Oanh

Ủy viên

Vũ Tuyết Trinh

Ủy viên

 

 

HD3_KS

 

 

12/06/2019

D6-106

Bắt đầu từ 7:00h

 b)   Hệ việt nhật

Hội đồng

Thành viên hội đồng

Phân công phản biện

Thời gian& Địa điểm

 

 

HĐ1

Nguyễn Bình Minh

Chủ tịch

Đỗ Bá Lâm

Thư ký

Nguyễn Hữu Đức

Ủy viên

Nguyễn Kiêm Hiếu

Ủy viên

KS. Hà Viễn Dương,

Công ty Mobifone

Ủy viên

 

 

      HD1_VN

 

13/06/2019

D9-402

Bắt đầu từ 8:00h

 

 

HĐ2

Lê Thanh Hương

Chủ tịch

Đào Thành Chung

Thư ký

Nguyễn Thị Oanh

Ủy viên

Nguyễn Nhật Quang

Ủy viên

KS.Tạ Trung Kiên,

Công ty Rabiloo

Ủy viên

 

 

HD2_VN

 

13/06/2019

D9-403

Bắt đầu từ 7:00h

c)  Hệ cử nhân

Hội đồng

Thành viên hội đồng

Phân công phản biện

Thời gian& Địa điểm

 

 

HĐ1

 

Trần Đình Khang

Chủ tịch

Nguyễn Bá Ngọc

Thư ký

Phạm Văn Hải

Ủy viên

 

 

        HD1_CN

 

13/06/2019

D9-404

Bắt đầu từ 8:00h

 

 

 HĐ2

 

Vũ Tuyết Trinh Chủ tịch
Nguyễn Hồng Phương Thư ký
Thân Quang Khoát Ủy viên

 

        HD2_CN

 

     13/06/2019

        D9-405

Bắt đầu từ 8:00h

 

Liên kết website