Menu

Cập nhật danh sách phân công GVHD ĐATN cử nhân, Project 2_Kỹ sư học kỳ 20162

Được đăng vào ngày 14 tháng 02 năm 2017

 Cập nhật danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp cử nhân, Project 1 hệ kỹ sư học kỳ 20162 như sau:

          + Cập nhật _ Đồ án tốt nghiệp Cử nhân <DATN_CuNhan_Update.pdf>

          + Cập nhật_Project2_Hệ kỹ sư <Project2_KS_Update.pdf>

Đơn vị phối hợp