Menu

Cập nhật danh sách HĐ và phân công giáo viên phản biện ĐATN hệ Cử nhân & Việt nhật học kỳ 20152

Được đăng vào ngày 31 tháng 05 năm 2016

                        DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG BẢO VỆ TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 20152

                                           BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

1.  Hệ kỹ sư:  

  Mỗi Hội đồng bảo vệ sẽ trao giải Đồ án tốt nghiệp tốt nhất (Giấy chứng nhận, và Tiền thưởng: 1.000.000 VNĐ)

 

HỘI ĐỒNG

THỜI GIAN

& ĐỊA ĐIỂM

Danh sách phân công phản biện 

HĐ1

(Kỹ sư)

 1.PGS.Nguyễn Kim Anh (Chủ tịch)

 2.TS. Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

 3. TS.Trần Thị Thanh Hải (Ủy viên)

 4.TS.Phạm Văn Hải (Ủy viên)

 5. TS.Nguyễn Hữu Đức (Ủy viên)

 

P.609- Thư viện Tạ Quang Bửu.

Bắt đầu từ 7:30 ngày 07/06/2016

 

   HĐ1_KS_PhanBien

HĐ2

(Kỹ sư)

  1.  PGS.Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

  2.  TS. Trần Việt Trung (Thư ký)

  3. TS.Nguyễn Nhật Quang  (Ủy viên)

  4. TS.Nguyễn Kiêm Hiếu (Ủy viên)

  5.ThS. Nguyễn Hồng Phương (Ủy viên)

P.401-D9

Bắt đầu từ 7:30 ngày 07/06/2016

 

    HĐ2_KS_PhanBien

HĐ3

(Kỹ sư)

 1.PGS.Trần Đình Khang(Chủ tịch)

 2.ThS. Ngô Văn Linh (Thư ký)

 3. TS. Nguyễn Bình Minh (Ủy viên)

 4.TS. Thân Quang Khoát (Ủy viên)

 5. TS.Nguyễn Thị Oanh (Ủy viên)

 

P.501-D9

Bắt đầu từ 7:30 ngày 07/06/2016

 

   HĐ3_KS_PhanBien

   

2. Hệ cử nhân: 

Mỗi Hội đồng bảo vệ sẽ trao giải Đồ án tốt nghiệp tốt nhất (Giấy chứng nhận, và Tiền thưởng 1.000.000 VNĐ)

 

HỘI ĐỒNG

THỜI GIAN

& ĐỊA ĐIỂM

Danh sách phân công phản biện 

HĐ1

(Cử nhân)

 1.TS. Nguyễn Thị Oanh (Chủ tịch)

 2.TS.Nguyễn Bá Ngọc (Thư ký)

 3. ThS. Ngô Văn Linh (Ủy viên)

P.502-D9

Bắt đầu từ 7:30 ngày 14/06/2016

   HĐ1_CN_PhanBien

HĐ2

(Cử nhân)

 1.TS. Nguyễn Hữu Đức (Chủ tịch)

 2.TS. Nguyễn Kiêm Hiếu (Thư ký)

             3.ThS. Nguyễn Hồng Phương (Ủy viên)

P.504-D9

Bắt đầu từ 7:30 ngày 14/06/2016

    HĐ2_CN_PhanBien

 

3. Hệ việt nhật

HỘI ĐỒNG

THỜI GIAN

& ĐỊA ĐIỂM

Danh sách phân công phản biện 

HĐ1

(Việt nhật)

 1.PGS. Lê Thanh Hương (Chủ tịch)

 2.TS.Nguyễn Hữu Đức(Thư ký)

 3.PGS. Nguyễn Thị Kim Anh (Ủy viên)

P.401-D9

Bắt đầu từ 7:30 ngày 17/06/2016

   HĐ1_VN_PhanBien

HĐ2

(Việt nhật)

 1.TS. Nguyễn Nhật Quang (Chủ tịch)

 2.TS. Phạm Văn Hải (Thư ký)

   .         3.TS. Trần Việt Trung (Ủy viên)

P.404-D9

Bắt đầu từ 7:30 ngày 17/06/2016

    HĐ2_VN_PhanBien

Chú ý: 

        -  Thời gian và địa điểm bảo vệ liên tục được cập nhật trên website Bộ môn. Các em sinh viên chú ý theo dõi.

        -  Sinh viên chủ động liên hệ với giáo viên phản biện

        -  Danh sách cán bộ Bộ môn hệ thống thông tin: http://is.hust.edu.vn/can-bo-co-huu.html

        -   Cán bộ được mời tham dự Hội đồng: Trần Thị Thanh Hải (thanh-hai.tran@mica.edu.vn)

   

           

Đơn vị phối hợp