Menu

Buổi hẹn gặp phổ biến lịch thực hiện đồ án các công nghệ xây dựng IT442_IT4424_2017

Được đăng vào ngày 09 tháng 09 năm 2017


  -  Buổi thông tin hướng dẫn tổ chức thực hiện đồ án sẽ được bộ môn tổ chức vào: 9:00 sáng thứ 7 (16/9/2017), tại D5 -205

   Chú ý: Dealine tải (upload) đề xuất đề tài lên hệ thống quản lý là 16/09/2017 (Xem chi tiết tại link sau <Đồ án các Công nghệ xây dưng HTTT>).

 

 

Đơn vị phối hợp