Menu

Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của học kỳ 2018-2

Được đăng vào ngày 07 tháng 05 năm 2019
1. Về cách thức tổ chức:
Bộ môn:
      *  Tổ chức thu quyển, phản biện, và chấm ĐATN cho Sinh viên ở 4 chương trình đào tạo CNCN, CNKT, KS, Việt Nhật mà Giáo viên của Bộ môn hướng dẫn
      *  Lưu ý Giáo viên hướng dẫn không thuộc Hội đồng mà sinh viên bảo vệ.
 
Văn phòng Viện:
      *  Tổ chức thu quyển, phân công phản biện và phân công chấm ĐATN cho Sinh viên ở 4 chương trình đào tạo KSTN, KSCLC, ICT, SIE
      *   Làm các quyết định thành lập Hội đồng dựa trên danh sách Bộ môn gửi.
      *   Lưu ý Giáo viên hướng dẫn không thuộc Hội đồng mà sinh viên bảo vệ.
 
2. Về thời gian:
Nộp quyển ngày 24/05/2019:
      -  4 chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật, Kỹ sư, Việt Nhật nộp quyển tại Bộ môn
      - 3 chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao, ICT nộp quyển cho cô Hiền – Văn phòng Viện (Phòng 504 B1)
      - SIE nộp cho cô Đinh Thu Hương – VP Viện. Sinh viên LTU nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Anh; còn lại SV VUWIT và INPG nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Việt.
      - Riêng Kỹ sư 2 nộp quyển ngày 10/06/2019 cho cô Đinh Thu Hương -VP Viện.
 
Phản biện: 30/05/2019 - 08/06/2018
 
Nộp danh sách Hội đồng: 30/05/2019
Bộ môn lập Danh sách Sinh viên + Tên đề tài + Giáo viên hướng dẫn + Giáo viên phản biện và Hội đồng chấm ĐATN rồi gửi về cho cô Nguyệt (Hội đồng chấm Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật, Kỹ sư) và cô Hiền (Hội đồng chấm Việt Nhật). Cô Mai (HĐ SIE)
 
Ngày bảo vệ dự kiến
     *  11-12/06/2019: chấm ĐATN Kỹ sư
     *  13/06/2019:  chấm ĐATN Cử nhân công nghệ, Cử nhân kỹ thuật
     *  14/06/2019: chấm ĐATN Việt Nhật
     *  18/06/2019: chấm ĐATN ICT; và sinh viên Việt Nhật bảo vệ bằng tiếng Anh
     *  19/06/2019: chấm ĐATN Kỹ sư tài năng, Kỹ sư Chất lượng cao
     *   20/06/2019: chấm ĐATN Kỹ sư Chất lượng cao – bằng tiếng nước ngoài
     *   20/06/2019: chấm ĐATN SIE
     *   22/06/2019: chấm ĐATN Kỹ sư 2
 
 
Liên kết website