Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo đã được xuất bản

Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo đã được xuất bản:

  1. Giáo trình Tin học đại cương, Trần Đình Khang, Nguyễn Linh Giang, Đỗ Văn Uy, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Đỗ Tuấn Anh, NXB Bách khoa - Hà Nội.

  2. Bài tập Tin học đại cương, Trần Đình Khang, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Bá Lâm, Nguyễn Linh Giang, NXB Bách khoa - Hà Nội.

  3. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nguyễn Văn Ba, NXB ĐH QG Hà Nội.

  4. Phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 và C++, Nguyễn Văn Ba, NXB ĐH QG Hà Nội.

  5. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Đỗ xuân Lôi, NXB Giáo dục.

  6.  Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu, Nguyễn Kim Anh, NXB ĐH QG Hà Nội.

  7.  Trí tuệ nhân tạo, Nguyễn Thanh Thuỷ, NXB Khoa học kỹ thuật.

  8.  Giáo trình Cơ sở dữ liệu, Tô Văn Nam, NXB Giáo dục.

  9.   Ngôn ngữ hình thức, Nguyễn Văn Ba, NXB Khoa học kỹ thuật.

  10.  Ngôn ngữ lập trình C, Tập thể CBGD Bộ môn, NXB Khoa học kỹ thuật.

  11.  Bài tập lập trình ngôn ngữ C, Tập thể CBGD Bộ môn, NXB Khoa học kỹ thuật.

  12.  Ngôn ngữ lập trình C++, Tập thể CBGD Bộ môn, NXB Khoa học kỹ thuật.

  13.  Bài tập lập trình ngôn ngữ C++, Tập thể CBGD Bộ môn, NXB Khoa học kỹ thuật.