Xếp hạng kết quả truy vấn trong môi trường phân tán
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: Trường Đại học Bách Khoa
Cấp độ đề tài: Cấp trường
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: TS.Vũ Tuyết Trinh
Người tham gia:
Mô tả