Xây dựng và triển khai hệ quản trị nội dung Website mở dành cho giảng viên
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: Trường Đại học Bách Khoa
Cấp độ đề tài: Cấp trường
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: ThS.Nguyễn Hồng Phương
Người tham gia:
Mô tả