Trí tuệ tính toán, Các hệ thống thích nghi, tiến hoá và dựa trên tri thức
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: Nhà nước
Cấp độ đề tài: Đề tài Nafosted
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Nhật Quang
Người tham gia:
Mô tả