Nghiên cứu và ứng dụng logic mô tả trong biểu diễn và xử lý thông tin
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: NCCB Cấp nhà nước
Cấp độ đề tài: Cấp nhà nước
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Trần Đình Khang
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Anh
Mô tả