Nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật xây dựng máy tìm kiếm theo lĩnh vực chuyên sâu
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài:
Cấp độ đề tài: Nghị định thư
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Anh
Người tham gia: Lê Thanh Hương Vũ Tuyết Trinh Nguyễn Thị Oanh
Mô tả