Nghiên cứu một số phương pháp tóm tắt văn bản tự động trên máy tính áp dụng cho tiếng Việt
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: Bộ giáo dục và đào tạo
Cấp độ đề tài: Cấp bộ
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Hương
Người tham gia:
Mô tả