Neural Language Model for Vietnamese Texteses
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: Samsung Vietnam Mobile R&D Center
Cấp độ đề tài: Cấp thành phố
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Kiêm Hiếu
Người tham gia: TS. Trần Việt Trung PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh PGS.TS Lê Thanh Hương
Mô tả