Một số vấn đề về logic mô tả và ứng dụng
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: NCCB Cấp nhà nước
Cấp độ đề tài: Cấp nhà nước
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Đình Khang
Người tham gia: Nguyễn Thanh Thủy
Mô tả