Inferring the latent structures in big heterogeneous data
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: AFOSR
Cấp độ đề tài: Hợp tác quốc tế
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: TS.Thân Quang Khoát
Người tham gia: Ngô Văn Linh Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Bình Minh Trần Việt Trung
Mô tả