Hệ thống lưu trữ và kiểm soát tài liệu ứng dụng trong quản trị tri thức về khoa học công nghệ
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: Thành phố Hà nội
Cấp độ đề tài: Cấp thành phố
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.Trần Đình Khang
Người tham gia: Vũ Tuyết Trinh Đỗ Thị Ngọc Quỳnh Đỗ Đức Thành Hoàng Minh Thức Tạ Tuấn Anh
Mô tả