Cải thiện kết quả tìm kiếm dựa trên thông tin người dùng: kỹ thuật tìm kiếm và ứng dụng
Thời gian: 2019 - 2020
Cơ quan giao đề tài: Bộ giáo dục
Cấp độ đề tài: Cấp bộ
Tình trạng: Đã nghiệm thu
Đơn vị thực hiện: Bộ môn Hệ thống thông tin
Chủ nhiệm đề tài: TS.Vũ Tuyết Trinh
Người tham gia:
Mô tả